• 20140508_134145.jpg
 • 20160615_101309.jpg
 • 16062015577.jpg
 • DSC0042.JPG
 • s-4.jpg
 • lab-4.JPG
 • dygestoria-3.JPG
 • biotectum-4.jpg
 • s-3.jpg
 • lab-3.jpg
 • biotectum-5.jpg
 • dygestoria-2.JPG
 • lab-2.jpg
 • biotectum-3.jpg
 • biotectum-6.jpg

rzetelnafirma

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

LABOR SYSTEM MUŹNIEROWSCY SP.J.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów zawieranych przez firmę Labor System Muźnierowscy Sp. J. jako sprzedawcę.

 2. Użyte w dalszej części niniejszych ogólnych warunków określenia oznaczają:

  • Sprzedawca – Labor System Muźnierowscy Sp. J. z siedzibą we Wrocławiu

  • Kupujący - podmiot będący drugą stroną umowy sprzedaży (kontrahent)

  • Strony - Sprzedawca i Kupujący;

  • Ogólne Warunki - niniejsze „Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Labor System Muźnierowscy Sp. J.

  • Towar - towary i wyroby sprzedawane przez Labor System Muźnierowscy Sp.J. w ramach realizacji zamówienia /umowy z kontrahentem.

 3. Niniejsze Ogólne Warunki są kompletnym i jedynym uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów.

 4. Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych ogólnych warunków tylko w zakresie wyraźnie opisanym jako odmienny.

II. ZAWARCIE UMOWY

 1. Podstawą zawarcia umowy sprzedaży jest zamówienie Kupującego złożone: - w odpowiedzi na ofertę Sprzedawcy - w oparciu o wcześniej ustalone ceny w okresie ich obowiązywania (np. cennika towarów).

 2. W przypadku jakiejkolwiek zmiany oferty lub zmian w cenniku, umowa zostanie zawarta dopiero z momentem pisemnego potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia ze zmianami czy zastrzeżeniami. Brak potwierdzenia takiego zamówienia jest jednoznaczny z tym, że umowa sprzedaży nie została zawarta. Strony wyłączają wszelkie prawem przewidziane możliwości milczącego (dorozumianego) zawarcia umowy.

 3. Dla ważności zawarcia umowy sprzedaży lub jej zmiany wszystkie oświadczenia wymieniane pomiędzy stronami w tym zakresie, powinny być doręczone drugiej stronie na piśmie pocztą, za pośrednictwem faksu lub e-maila. Postanowienie to dotyczy w szczególności ofert, zamówień i potwierdzeń zamówień.

 4. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, a dotyczących producenta towaru, Sprzedawca nie będzie mógł wykonać zamówienia/umowy w całości lub w części, przysługiwać mu będzie w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy prawo odstąpienia od niej w całości lub w części. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną powstałą przez to szkodę, chyba, że zapisy w umowie określają inne warunki.

III. PRAWO WŁASNOŚCI

 1. Sprzedawca zastrzega, że prawo własności sprzedawanego towaru przejdzie na Kupującego dopiero w momencie zapłaty całości ceny na rzecz Sprzedawcy.

 2. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego z chwilą doręczenia towaru.

IV. CENA

 1. Cena za sprzedawany towar będzie określona każdorazowo w ofercie lub umowie sprzedaży.

 2. Cenę towaru ustala się w oparciu o uzgodnienia obowiązujące w dniu pisemnego potwierdzenia zamówienia.

 3. Jeżeli cena będzie wskazana w walucie innej niż złote polskie, to przyjmuje się, że strony ustaliły cenę w złotych polskich przeliczając ją na złote według średniego kursu sprzedaży danej waluty w Banku podanym w ofercie na dzień wystawienia faktury.

 4. Kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę w terminie wskazanym w wystawionej przez Sprzedawcę fakturze pro-forma lub fakturze VAT. Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 5. W przypadku, gdy po zawarciu umowy wystąpią okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny zamówionego towaru takie jak np. podwyższenie cła, wprowadzenie opłat celnych dodatkowych, wprowadzenie innych obciążeń publicznoprawnych, Sprzedawca ma prawo do odpowiedniego, jednostronnego podwyższenia ceny towaru wskazując przyczynę podwyżki. Podwyżka nie może być wyższa niż faktyczny wzrost elementów cenotwórczych.

 6. Ceny podawane przez Sprzedawcę są cenami netto i powiększone zostaną o podatek od towarów i usług wg obowiązujących stawek.

 7. W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą ceny z jakiejkolwiek umowy sprzedaży łączącej strony, Sprzedawca ma prawo do powstrzymania się z realizacją wszystkich zawartych umów (w tym z wydaniem towaru) do czasu zapłaty przez Kupującego wszelkich wymagalnych należności wraz z odsetkami. Jeżeli opóźnienie jakiejkolwiek płatności względem Sprzedawcy przekroczy 30 dni Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży bez wyznaczania terminu dodatkowego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałą z tych przyczyn szkodę.

 8. W przypadku pogorszenia się kondycji finansowej Kupującego, Sprzedawcy przysługują uprawnienia wskazane w ustępie poprzedzającym chyba, że Kupujący ustanowi na jego rzecz dodatkowe zabezpieczenie przez niego akceptowane. Ocena kondycji finansowej Kupującego oraz akceptowanie bądź nie dodatkowych zabezpieczeń należy wyłącznie do Sprzedawcy.

 9. Kupujący nie ma prawa potrącania swoich wierzytelności względem Sprzedawcy z wierzytelności Sprzedawcy wynikających z umów sprzedaży towarów.

 10. W przypadku, gdy Sprzedawca przyznał Kupującemu kredyt kupiecki (płatność z odroczonym w czasie terminem), może on go ograniczyć lub cofnąć w każdym czasie. Uprawnienie to nie dotyczy wierzytelności już powstałych.

V. ZABEZPIECZENIA

 1. Jeżeli strony uzgodnią zabezpieczenie zapłaty wszelkich roszczeń związanych ze sprzedażą towaru Kupujący wystawi i dostarczy Sprzedawcy weksel in blanco.

 2. Weksel powinien być przekazany przed datą wydania towaru Kupującemu. Jeżeli Kupujący nie wręczy weksla w tym terminie, Sprzedawca ma prawo do wstrzymania wydawania towaru.

 3. Weksel zostanie zwrócony Kupującemu w terminie 14 dni po wykonaniu umowy przez strony.

VI. ODBIÓR TOWARU I JEGO WŁAŚCIWOŚCI

 1. Kupujący zobowiązuje się do sprawdzenia towaru w chwili jego odbioru pod względem ilościowym, zgodności ze specyfikacją techniczną ,a także ewentualnych widocznych wad. Sprawdzeniu podlega również dokumentacja techniczna towaru. Po sprawdzeniu towaru podpisany zostanie dokument jego wydania (protokół odbioru lub WZ). Podpisanie dokumentu wydania jest równoznaczne ze stwierdzeniem zgodności wskazanych parametrów z zamówieniem i brakiem wad.

 2. W przypadku doręczenia realizowanego przez firmę kurierską wymagane jest sprawdzenie stanu przesyłki w obecności kuriera. W momencie stwierdzenia, iż przesyłka jest uszkodzona wymagane jest spisanie protokołu reklamacji/uszkodzenia z firma kurierską.

 3. Koszty dostawy i ewentualnego rozładunku towaru określone są w ofercie/umowie.

 4. Jeżeli Sprzedawca zobowiązał się wydać Kupującemu dokumenty, takie jak aprobaty, atesty, świadectwa zgodności lub inne dokumenty , to przyjmuje się, iż może tego dokonać w terminie 14 dni od wydania towaru.

VII. WADY SPRZEDANEGO TOWARU

 1. O wadach, których nie da się wykryć mimo bardzo starannego sprawdzenia towaru przy odbiorze, Kupujący ma obowiązek powiadomić Sprzedawcę niezwłocznie (nie później niż w 3 dni) po ich wykryciu, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji.

 2. Zawiadomienie o wadzie towaru musi być złożone w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru, przy czym Kupujący zobowiązuje się udostępnić Sprzedawcy wadliwy towar w stanie jak po dostawie. Jeżeli towar został przetworzony, odpowiedzialność Sprzedawcy za wady towaru wygasa.

 3. Jeżeli zdaniem Sprzedawcy dla stwierdzenia wad potrzebne będzie przeprowadzenie ekspertyzy technicznej, to Sprzedawca zajmie stanowisko co do wadliwości towaru po uzyskaniu stosownej ekspertyzy.

 4. Uwzględnienie reklamacji następować będzie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po zbadaniu reklamowanego towaru przez Sprzedawcę, ewentualnie po przeprowadzeniu ekspertyzy. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się na swój koszt wymienić wadliwy towar na wolny od wad w terminie uzgodnionym przez strony. Jeżeli wymiana towaru jest niemożliwa, albo wiąże się z koniecznością poniesienia przez Sprzedawcę dodatkowych wydatków, Sprzedawca ma prawo odmówić wymiany towaru i zwrócić Kupującemu stosowną część ceny.

 5. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy towaru producenta innego niż Sprzedawca wszelkie warunki odpowiedzialności z tytułu gwarancji są zgodne z warunkami producenta towaru.

 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu gwarancji jest także wyłączona, gdy Kupujący dokonał naprawy towaru bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

 7. W pozostałych przypadkach uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają po upływie okresu gwarancyjnego producenta towaru liczonego od dnia wydania towaru.

 8. Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty za wydany towar.

VIII. OPÓŹNIENIA W PŁATNOŚCIACH I WYDANIU, ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

 1. W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą całości lub części ceny za wydany towar zapłaci on Sprzedawcy odsetki ustawowe za opóźnienie.

 2. Umowa sprzedaży towaru określa indywidualne kary, w tym kary za nieterminową dostawę, za nieterminowe przygotowanie pomieszczeń do montażu, za odstąpienie od umowy, itp.

 3. Strony mają prawo zaniechać naliczania kar umownych, o których mowa w pkt. 1-2.

IX. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU, PRAWO.

 1. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny we Wrocławiu.

Labor System Muźnierowscy Sp. J.

ul. Kętrzyńska 29, 51-413 Wrocław

NIP 8992385420, REGON 932269686

Bank: ING Bank Śląski
nr rachunku 64 1050 1575 1000 0092 1466 9666

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy KRS 0000750566

Kontakt

laborsystem@laborsystem.pl

tel./fax +48 71 786 96 00
tel. + 48 71 787 21 50, +48 71 787 21 51
kom. +48 601 746 641, +48 605 783 384

więcej »

Zadaj pytanie

Skorzystaj z formularza kontaktowego i zadaj nam pytanie »

©2014-2018 LaborSystem.pl  Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka prywatności

Polityka przetwarzania danych osobowych